دسته‌بندی
وضعیت
تاریخ تعریف
مهلت نهایی
مبلغ تومان
تعداد حامی
مبلغ اهدا شده تومان
درصد موفقیت%

گلریزون کنندگان
هادی محمدی

گلریزون کننده

150,000 تومان

با مشارکت 2 نفر

خطای دسترسی